Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Преамбула

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі - Оферта) адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачів веб-сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІП ГОІНГ», ідентифікаційний код 44660520 (далі – Організація, Фонд), розташованого в мережі Інтернет за адресою https://www.keepgoing.com.ua (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІП ГОІНГ», в особі керівника Сафонова Євгенія Володимировича, який діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче.

1. Поняття, що вживаються в цьому Договорі

Оферта – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті https://www.keepgoing.com.ua про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб та юридичних осіб.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо передачі грошових коштів або віртуальних активів за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків та процесингові компанії. Акцепт означає прийняття Благодійником та його згоду з усіма положеннями Оферти та Договору і, відповідно, укладення цього Договору між Фондом та Благодійником. Моментом Акцепту факт вчинення дій щодо передачі грошових коштів, віртуальних активів за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або, незалежно від будь-яких дій Благодійника на Сайті, здійснення переказу через установу банку.

Благодійна пожертва – безоплатна та безповоротна передача Благодійником коштів у власність Організації для досягнення певних цілей, передбачених Статутом або програмами Організації, відповідно до Статуту Організації та цього Договору.

Благодійник - дієздатна фізична або юридична особа, що здійснила Акцепт Оферти.

Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, юридична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Предмет договору

Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів або віртуальних активів шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду, або дозволяє Фонду прийняти рішення щодо напрямку використання коштів. Фонд, з урахуванням обраного Благодійником напрямку використання благодійної пожертви, в подальшому, самостійно визначає набувача благодійної допомоги. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.


Благодійник розуміє та погоджується з тим, що його благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу info@keepgoing.com.ua.


В разі, якщо Благодійник вказує у призначенні платежу призначення, вказане у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету (реалізацію благодійних програми або проекту, допомогу конкретному бенефіціару розміщеному на Сайті), Фонд зобов’язується використовувати благодійну пожертву на цілі, вказані Благодійником. У випадку, коли отримана Фондом благодійна пожертва Благодійника не може бути використана на зазначену мету через об’єктивні причини (у зв’язку зі збором достатнього для реалізації мети обсягу благодійних пожертв, відпаданням потреби у наданні допомоги тощо), Благодійник погоджується, а Фонд має право і зобов’язується використати благодійну пожертву Благодійника на аналогічні цілі в рамках статутної діяльності Фонду.

На підставі ст.ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України, з моменту Акцепту цей Договір вважається укладеним у письмовій формі.


3. Права та обов’язки Фонду

Фонд має право:

– Отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду.

– Без погодження з Благодійником змінювати цілі, напрями і завдання використання благодійної пожертви в рамках статутної діяльності Фонду, за винятком випадків, вказаних у п. 2 цього Договору.

– Без погодження з Благодійником використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

Фонд зобов’язаний:

– Використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Фонду.

– Звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором.

4. Права Благодійника

– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

5. Місце проведення публічного збору благодійних пожертв

Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться згідно його Статуту.

6. Строк публічного збору благодійних пожертв

Публічний збір благодійних пожертв на підставі цього Договору здійснюється протягом всього строку діяльності Фонду до моменту його припинення, якщо інше не визначено рішенням компетентних органів управління Фонду. У випадках наявності цільових благодійних проектів, публічний збір благодійних пожертв проводиться протягом строків, вказаних у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету.

7. Порядок використання благодійних пожертв

Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться у відповідності з метою, цілями, напрямами та завданнями діяльності Фонду, визначеними у його Статуті, а у випадках, передбачених п. 4 цього Договору, — визначеними у відповідному оголошенні про публічний збір благодійних пожертв на конкретну мету. Отримані Фондом благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові у випадках, передбачених законодавством України.

8. Відповідальність Фонду

Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

Фонд не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Фонд не зміг виконати свої зобов’язання за Офертою.

9. Звітність про використання благодійних пожертв

Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Фонду надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Фонд може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

Фонд здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Фонду на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Фондом, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Фонд не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

11. Порядок вирішення спорів

Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повеней, землетрусів чи інших стихійних лих, війни і військових дій, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх виникнення та наявності.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Організації про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані уповноваженими органами державної влади України.

13. Інші положення

Всі витрати по сплаті сум (комісій, зборів, податків тощо), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі електронні. Крім того, Фонд має право, без згоди Благодійника, оприлюднювати суми пожертвувань у власній звітності, на Сайті або в будь-якому ЗМІ, без зазначення особистих даних Благодійника (прізвища, ім’я та по батькові або найменування Благодійника як благодійника Фонду). Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійника третім особам за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Редакція Оферти від 8 червня 2022 року
Опубліковано на Сайті від 6 липня 2022 року

На головну